STANDARDVILKÅR ANBEFALTAV NORGES FOTOGRAFFORBUND


1. Disse standardvilkårene gjelder for oppdraget med mindre noe annet er skriftlig avtalt.

2. Utvalg av bilder for levering av oppdraget foretas av fotografen.

3. Leverte bilder skal gjennomgås av kunden uten ugrunnet opphold. Eventuell reklamasjon skal meddeles fotograf innen rimelig tid, jfr. kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

4. Bildene kan benyttes på den måten og til det formål som er spesifisert i kontrakten. All annen bruk krever tillatelse fra fotografen.

Bildene kan ikke videreselges, lånes ut eller lisensieres til tredjepart uten tillatelse fra fotografen.

5. Bildene kan ikke endres/bearbeides uten samtykke fra fotografen.

6. Fotografens navn skal oppgis ved all offentlig bruk av bildene, jfr. åndsverklovens § 43 a og § 3. Ved manglende kreditering plikter kunden å

betale erstatning med kr. 2.500,-, eks. mva.

7. Ved bruk, endring eller bearbeiding av bilder uten tillatelse fra fotografen, plikter kunden å betale en erstatning tilsvarende det økonomiske

tapet fotografen har lidt, med påslag av 100 %.

8. Kunden er ansvarlig for å innhente tillatelser som er nødvendig for utførelse av arbeidet, herunder tillatelse til fotograferingssted,

samtykke fra personer som skal avbildes, samtykke fra personer som har rettigheter til gjenstander som skal avfotograferes m.m.

9. Bestilte oppdrag faktureres uansett om bildene benyttes eller ikke.

10. Innbetalt forskudd refunderes ikke dersom kunden avbestiller oppdraget.

11. Dersom kunden ikke møter til avtalt tid for fotografering, eller avbestiller oppdraget senest én virkedag før avtalt fotografering,

faktureres full pris i h.h.t. kontrakten, med mindre noe annet er avtalt.

12. Evt. tvister vedrørende oppdraget skal forsøkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan være av partene bringe saken inn for

de ordinære norske domstoler.